Загальна процедура роботы з боржником

Загальна процедура роботы з боржником

 Основні принципи і правила проведення реструктуризації заборгованості

З метою уникнення конфліктних ситуацій між банком та боржником рекомендуємо банкам дотримуватися таких принципів:

законність — чітке і неухильне дотримання вимог законодавчих актів України, загальновизнаних етичних норм поведінки та здійснення діяльності в межах функціональних прав і обов’язків посадових осіб;

толерантність — неупереджене ставлення до кожного боржника, поважне ставлення до конституційно гарантованого права кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження поглядів і переконань;

об’єктивність — неупереджені дії під час прийняття рішень, виконання доручень, формування суджень та висновків у межах компетенції, незважаючи на особисті уподобання чи вигоду;

компетентність — здатність вирішувати питання ефективно, з урахуванням сукупності знань, навичок та інших цінностей, набутих у процесі професійної діяльності;

пропорційність — розподіл ризиків та витрат під час проведення реструктуризації між банком та боржником, базуючись на порозумінні між двома сторонами;

мінімізація збитків — прийняття рішення про можливість проведення реструктуризації виходячи з необхідності забезпечення мінімізації втрат (збитків) банку шляхом зіставлення можливих збитків від припинення виконання боржником зобов’язань за кредитним договором та потенційною платоспроможністю боржника, досягнутою в результаті реструктуризації зобов’язання;

конфіденційність — забезпечення збереження та нерозголошення інформації щодо діяльності та фінансового стану боржника, яка стала відомою в процесі його обслуговування та взаємовідносин з ним чи третіми особами під час надання послуг, а також недопущення несанкціонованого ознайомлення з такою інформацією та використання такої інформації у власних інтересах або інтересах інших осіб.

Банкам рекомендується:

коректно та з розумінням ставиться до боржника, уникати надмірного тиску та діяти об’єктивно з урахуванням фінансових можливостей боржника;

оцінювати кожну ситуацію індивідуально та приймати відповідні рішення виходячи з конкретних обставин у кожному конкретному випадку;

налагоджувати чіткий процес взаємодії з боржником та надавати боржнику повну та точну інформацію стосовно конкретної ситуації, у якій він перебуває, а також упевнитися, що боржник розуміє цю ситуацію, зокрема, щодо суми заборгованості, можливих наслідків у разі невиконання боржником зобов’язань за кредитним договором;

запроваджувати відповідні заходи з метою недопущення упередженого ставлення або конфлікту інтересів у переговорах з боржником;

розглядати можливість проведення реструктуризації заборгованості, щодо якої є підтверджені відповідними документами (фінансова звітність, довідка з місця роботи, довідка з державної служби зайнятості, документи, що підтверджують призив на військову службу під час мобілізації, документи, що підтверджують факт проживання в зоні проведення антитерористичної операції тощо), докази того, що боржник не може забезпечувати виконання умов кредитного договору в установлені цим договором строки та обсяги;

забезпечувати рівні права на реструктуризацію всім боржникам, яким можливо здійснити реструктуризацію заборгованості.